Użytkownik
Hasło


Lekcje
FAQ


Lekcja 13

Która teraz jest godzina

 
 

Znając już liczebniki, możemy swobodnie określać godzinę. Samo pojęcie godziny po japońsku to klasyfikator: ji (pisany znakiem 時), który trzeba dodać do odpowiedniej liczby jak :

ichiji – godzina pierwsza shichiji – godzina siódma
niji – godzina druga hachiji – godzina ósma
sanji – godzina trzecia kuji – godzina dziewiąta
yoji – godzina czwarta jūji – godzina dziesiąta
goji – godzina piąta jūichiji – godzina jedenasta
rokuji – godzina szósta jūniji – godzina dwunasta

12ji
jūniji
11ji                              1ji
    jūichiji                            ichiji
10ji                                                             2ji
jūji                                                              niji
9j                                                                                i 3ji
kuji                                      nanji?                                 sanji
8ji                                                             4ji
hachiji                                                  yoji
7ji                             5ji
shichiji                  goji
6ji
rokuji

 

Ima nanji desu-ka?
いまなんじですか。
今 何時 ですか。
Która teraz jest godzina?

Ima gogo rokuji desu. „Teraz jest szósta po południu”.
いまごごろくじです。
今午後6時です。
Ima gozen jūji desu. „Teraz jest dziesiąta przed południem”.
いまごぜんじゅうじです。
今午前10時です。

Minuta po japońsku to: fun, ale łącząc się z różnymi liczebnikami czasami przybiera także postać: pun.

ippun – jedna minuta roppun – sześć minut
nifun – dwie minuty nanafun – siedem minut*
sanpun – trzy mniuty happun – osiem minut
yonpun – cztery minuty kyūfun – dziewięć minut
gofun – pięć minut juppun – dziesięć minut

* nanafun lub shichifun, a także happun lub hachifun

Zaimkiem pytajnym: „ile minut” jest nanpun?

Powyżej dziesięciu minut należy używać liczebników złożonych, pamiętając aby klasyfikator minut dodać na końcu, tak jak podano powyżej:

jūippun – jedenaście minut
jūnifun – dwanaście minut
nijuppun – dwadzieścia minut
sanjuppun – trzydzieści minut
yonjūgofun – czterdzieści pięć minut itd.

I tak dokładny czas podajemy w kolejności: godzina, minuty , jak według wzoru:

X ji X fun
1:23 ichiji nijūsa
npun
2:35 niji sanjūgofun
3:40 sanji yonjuppun
5:02 goji nifun
6:30 rokuji sanjuppun (lub rokuji han!)

Ima jūji nijūgofun desu. „Teraz jest 10:25.”
いまじゅうじにじゅうごふんです。
今10時25分です。

* Gdy minęło 30 minut (pół godziny) po jakiejś godzinie, mamy dwie możliwości powiedzenia tego po japońsku.

1- Pierwszą metodą jest wcześniej pokazana, nazwijmy ją: „elektroniczna” – która podaje czas tak, jak wyświetla go zegarek elektroniczny - 10:30 jūji sanjuppun.
2- W drugiej metodzie należy skorzystać ze słowa han „połowa”, które dodaje się po minionej godzinie: jūji-han

* Gdy minie ponad 30 minut po jakiejś godzinie i brakuje np. kilkunastu do następnej, można użyć innej metody określania czasu, np.: za piętnaście minut jedenasta. Używamy wtedy rzeczownika mae znaczącego „przód”, który w tej konstrukcji przyjmie znaczenie: : „przed, za” ; jūichiji jūgofun mae oraz jak w poniższych przykładach według wzoru, w którym Y oznacza następną godzinę, do której zbliżają się wskazówki zegara. Konstrukcja ta (podobnie jak jej odpowiednik w języku polskim) często wypierana jest przez „metodę elektroniczną”. Zostaje nadal w użyciu wtedy, gdy do pełnej godziny brakuje kilku minut, pełnych dziesiątek (10, 20) bądź kwadransu.


Y ji X fun mae

2:45 sanji jūgofun mae (za 15 minut trzecia)
3:50 yoji juppun mae (za 10 minut czwarta)
4:55 goji gofun mae (za 5 minut piąta)

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, że zdania i konstrukcje japońskie tłumaczy się zazwyczaj od końca. Próby bezpośredniego tłumaczenia polskich konstrukcji (np.: za 10 minut druga ) są błędne.

 

Kolejnym zagadnieniem, które należy teraz poruszyć jest określanie czasu trwania (np. jakiejś czynności): jedna godzina, dwie godziny... itd. Podobnie jak wyżej, do liczebników które już znamy, trzeba dodać sufiks –jikan (pisane japońskim złożeniem 時間).

ichijikan – (jedna) godzina jūyojikan – czternaście godzin
nijikan – dwie godziny nijūjikan – dwadzieścia godzin

Pytaniem dotyczącym czasu trwania czegoś jest: nanjikan? (ile godzin?)
Np.: Koko-kara Tōkyō-made nanjikan kakarimasu-ka?
ここからとうきょうまでなんじかんかかりますか。
ここから東京まで何時間かかりますか。
(„Ile godzin trwa droga stąd do Tokyo?”)

Podobną końcówkę –kan (czas trwania) można dodać do innych określeń czasowych np. minut lub lat (nen) jak poniżej. Takie konstrukcje przydadzą nam się, gdy będziemy budować zdania z orzeczeniami, np.: Uczę się języka japońskiego od dwóch lat.

ichinenkan 一年間 jeden rok
ninenkan 二年間 dwa lata
sannenkan 三年間 trzy lata
yonenkan 四年間 cztery lata
gonenkan 五年間 pięć lat
rokunenkan 六年間 sześć lat
nananenkan 七年間 siedem lat
hachinenkan 八年間 osiem lat
kyūnenkan 九年間 dziewięć lat
jūnenkan 十年間 dziesięć lat

itd.
Copyright PJWSTK © 2006 by Piotr Werocy